eProctoring

Com escollir l'eina d’eProctoring més adequada?

eLearning

Amb aquest post, continuem amb la sèrie d'articles relacionats amb l’eProctoring. Aquesta vegada ens centrarem en els factors a tenir en compte per a l'elecció de l'eina més adequada segons les necessitats de cada centre educatiu.

En base a la nostra experiència, els factors determinants a l'hora de seleccionar una eina d’eProctoring són:

1. Funcionalitats ofertes
2. Integracions amb la plataforma de gestió d'aprenentatge i sistemes d'avaluació
3. Característiques tècniques
4. Aspectes legals
5. Preu

 

1. Funcionalitats

Són diverses les funcionalitats que es poden analitzar a l'hora d'escollir una eina d’eProctoring. A continuació es descriuen les més destacades:

 • Validació de la identitat mitjançant càmera web

Les eines d’eProctoring es basen en la comparació d'imatges capturades durant la prova amb una imatge de referència, habitualment obtinguda d'un document identificatiu. Aquesta imatge de referència es sol recollir a l'inici de cada prova, de manera que l'estudiant ha de mostrar a càmera el seu document d'identitat, encara que també hi ha sistemes que ofereixen la possibilitat de realitzar un registre únic a nivell d'alumne, de manera que aquest sigui vàlid per a tots els exàmens que realitzi un estudiant en un període de temps determinat.

 • Captura d'imatges aleatòries durant la prova

La principal forma de validació de la identitat consisteix en la captació d'imatges de l'estudiant mentre realitza la prova. Aquestes captures es poden realitzar de forma aleatòria en el temps, o bé amb un interval de temps fix entre captures.

També hi ha eines que realitzen la gravació de tota la sessió, permetent un seguiment segon a segon. Això aporta un grau de seguretat més elevat però, en general, requereix d'unes necessitats tècniques majors per part de l'equip informàtic de la persona avaluada.

 • Control de l'activitat de l'estudiant

Amb l'objectiu de reduir les opcions que permetin fer trampes, algunes eines d’eProctoring permeten controlar l'activitat de l'estudiant en el seu ordinador. Dins d'aquest conjunt de funcionalitats podem trobar opcions com:

- Obligatorietat d'ús de navegadors segurs
Ús d’aplicacions que enregistren tota l'activitat de l'ordinador
Limitació d'aplicacions en funcionament (poden tancar altres navegadors, aplicacions de missatgeria, etc.)
Possibilitat de deshabilitar determinades funcions com poden ser fer clic amb el botó dret, realitzar captures de pantalla, copiar i enganxar, etc.
- Evitar l'ús de màquines virtuals o escriptoris remots
- Forçar la realització de l'examen en mode pantalla completa
- Impedir la visita a determinats llocs web
- Esborrar la memòria cau després de realitzar l'examen

 • SSistemes addicionals de monitorització

A més de la captura i anàlisi de la imatge capturada mitjançant la càmera web, i del control de la navegació i activitat de l'estudiant, les eines d’eProctoring ofereixen un variat conjunt de sistemes de vigilància:

- Anàlisi de l'adreça IP, per identificar estudiants que puguin estar realitzant l'examen des d'un mateix lloc
Gravació del so ambient
- Enregistrament amb una segona càmera
- Anàlisi del trànsit web de l'estudiant
Enregistrament 360º de l'espai des del qual es realitza la prova (abans d'iniciar-la)
eProctoring en directe, vigilància amb supervisió humana de les incidències detectades
- Anàlisi de patrons de teclat

 • Informes per als avaluadors

És imprescindible que els avaluadors rebin un informe de l'activitat de l'estudiant. De la qualitat d'aquests informes, i de les facilitats que aportin als avaluadors per centrar la seva atenció en aquells estudiants que siguin sospitosos d’haver fet trampes, dependrà en gran part l'èxit de la implantació dels sistemes d’eProctoring. Alguns aspectes a tenir en compte són:

- Disponibilitat de llistats que permetin ordenar els elements per gravetat o volum d'incidències
- Format i informació continguda en els informes, que facilitin una ràpida avaluació de cadascuna de les vigilàncies realitzades
Temps d’espera fins a l’obtenció de l’informe des de la finalització de la prova
- Disponibilitat d'informes o alertes d'incidències en temps real que permetin contactar amb l'estudiant per poder resoldre incidències tècniques. 

 

2. Integraciones

Un aspecte fonamental és garantir que l'eina escollida s'integra amb els sistemes de gestió d'aprenentatge (LMS) disponibles a la institució. 

La pràctica totalitat d'eines s'integren de forma directa amb les plataformes LMS més utilitzades, com poden ser Moodle o Blackboard, i moltes d'elles ofereixen, amb un cost addicional, la possibilitat de realitzar integracions a mida a través d'APIs.

 

3. Característiques tècniques

Un altre aspecte a tenir en compte són les característiques tècniques de l'eina d’eProctoring. En aquest apartat és important tenir presents tant les característiques de la pròpia solució com les necessitats tècniques que suposen per als estudiants.

Pel que fa a les necessitats de l'eina, és important considerar aspectes com la infraestructura cloud utilitzada per cadascuna d'elles, o mètriques com la concurrència màxima permesa (el nombre d'exàmens que es poden realitzar simultàniament). En aquest sentit, algunes eines ofereixen la possibilitat d'adaptar els seus entorns amb clústers específics per a situacions on sigui necessari garantir la simultaneïtat de diversos milers d'exàmens.

Pel que fa a les necessitats tècniques dels estudiants, és important tenir en compte qüestions com:

 • Resolució mínima de la càmera web requerida
 • Ample de banda de la connexió a internet necessari per garantir el correcte funcionament durant l'examen
 • Requisits de versions de sistema operatiu o aplicacions addicionals

4. Aspectes legals

Pel que fa als aspectes legals que afecten l'elecció de l'eina, és important valorar punts com:

 • Compliment amb Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Temps que la informació capturada roman emmagatzemada en els sistemes de la empresa proveïdora, i possibilitat de sol·licitar el seu esborrat

 

5. Preu

En el cas que diferents eines compleixin les necessitats mínimes de la institució, el preu pot suposar un factor determinant a l'hora d'escollir-ne una.

Quan es calcula el preu unitari per cada examen, és important analitzar les polítiques de preus de cadascuna de les eines. En aquest sentit, els imports poden venir definits per:

 • Preu per examen
 • Preu per usuari i/o curs; per cada alumne es paga una quota fixa que li permet realitzar exàmens il·limitats
 • Costos de llicències associats a la pròpia eina o al programari de tercers, com pot ser el cas dels navegadors segurs
 • Descomptes per volum elevat d'exàmens (a partir de diversos milers d'exàmens en un període de temps determinat)
I què passa si cap eina cobreix plenament les meves necessitats?

Un cop analitzats tots els factors, és possible que cap eina satisfaci plenament les necessitats de la institució acadèmica, ja sigui per necessitats específiques a nivell d'integració, de protecció de les dades o de requisits de monitorització.

Arribats a aquest punt, pot ser raonable plantejar-se la necessitat de desenvolupar una eina a mida. Si bé la inversió inicial serà superior, a llarg termini pot suposar un estalvi a nivell econòmic gràcies a l'amortització en cadascuna de les proves realitzades; a més a més, representarà una millora en l'acceptació de l'eina d’eProctoring per part de tota la comunitat educativa, ja que estarà plenament adaptada a les seves necessitats i processos.

Conclusions

Les eines d’eProctoring existents al mercat ofereixen un ampli ventall de funcionalitats, de manera que analitzar les característiques de cadascuna d'elles permetrà seleccionar aquelles que s’adaptin millor a les necessitats i reptes concrets de cada centre educatiu.

Des d’Opentrends podem ajudar i acompanyar les institucions educatives en aquest procés d'anàlisi, selecció i implantació de l'eina més adient.

Amb el següent article tancarem aquesta sèrie dedicada als sistemes d’eProctoring, explicant com podem incorporar-los en els processos d'avaluació.

Carlos Carmona

Carlos és Project Manager a SEIDOR Opentrends. Té més de 15 anys d’experiència en projectes tecnològics. El seu propòsit és acompanyar els seus clients en processos d’assessorament, implantació o desenvolupament de solucions d’eProctoring.