Flipped Classroom

EL MODEL FLIPPED CLASSROOM A LA FORMACIÓ E-LEARNING

eLearning

En el lliurament del coneixement, un canvi de rol entre alumne i professor aconsegueix a l’estudiant una actitud activa i col·laborativa que el situa al centre del procés del seu propi aprenentatge.

Els dos temps de l'aprenentatge

Darrerament, la incorporació de la tecnologia a la societat ha suposat un canvi radical del nostre model de vida i treball respecte al de generacions anteriors. Això ha fet que s’hagi instal·lat entre nosaltres un accelerat procés d'adaptació i necessitat d'innovació en el qual seguim treballant.

Avui dia, l'obligació de sumar nous coneixements i mantenir-los permanentment actualitzats es perfila com a objectiu fonamental per conservar la nostra competitivitat professional en un mercat global i en constant transformació. Per això, a empreses i organitzacions, la formació continuada suposa una meta ineludible per millorar i mantenir el seu posicionament.

Com la resta de sectors, el de l'educació també ha de fer front a aquesta etapa. En aquest sentit, la introducció de noves maneres d'impartir el coneixement suposa un avenç importantíssim en l'evolució i l'augment de l'eficàcia dels processos docents.

D’entre tots ells, en aquesta ocasió parlarem de la flipped classroom o classe inversa, una tècnica que neix de l'interès de joves educadors per adoptar un discurs renovat i incorporar les noves tecnologies al model de formació presencial. Una proposta que planteja un canvi de paradigma en el procés de lliurament del coneixement: invertir l’ordre dels actors que hi participen.

És a dir, del model en què el professor dedica el temps de classe fonamentalment a transmetre als alumnes un determinat contingut perquè, a continuació i ja fora de l'aula, aquests ho estudiïn i assimilin amb el suport de lectura i visionat de documentació complementària, passem a un model que proposa un canvi de rol.

Ara, a partir del lliurament d'una sèrie de dades i referències, aprofitant la facilitat i l'abast dels nous mitjans digitals, és l'alumne, fora del temps presencial, qui primer busca i investiga sobre el tema per després, a l'aula, analitzar resultats i debatre els dubtes i preguntes amb la resta de companys i amb el professor.

Així, en aquesta nova situació, allò que havíem anomenat “documentació complementària” es converteix en el material de recerca i anàlisi d'aquest primer temps. Un model que, abans de res, persegueix provocar en l'estudiant una actitud activa i col·laborativa que el situï al centre del procés del seu propi aprenentatge.

Flipped Classroom
La flipped classroom a l'entorn e-learning

Però, com s'adapta la tècnica de la flipped classroom als formats e-learning?

Al model classe inversa de la formació a distància parlem també d'una aula en dos temps però, en aquest cas, ambdós en format virtual; el primer temps, asíncron i el segon, síncron. És a dir: al primer, a partir de les dades enunciades per l'expert docent, els estudiants investiguen pel seu compte sense necessitat de compartir ni horari ni espai de formació. Al segon, juntament amb l'expert, es reuneixen a l'aula virtual en directe per compartir resultats i debatre propostes.

Per tant, l'única diferència de la flipped classroom en entorns e-learning respecte a la seva aplicació a la formació presencial és que, al segon temps, l’aula on es troben els participants passa de ser física i presencial a virtual, tot fent ús dels recursos incorporats a la plataforma LMS, com la sala de videoconferències.

I en quins tipus de formació és recomanable l'aplicació de la flipped classroom?

La flipped classroom està especialment recomanada, per exemple, en totes aquelles càpsules formatives orientades a projectes, on, a més del maneig d'habilitats de comprensió, l'estudiant ha de desenvolupar habilitats d'aplicació. Per entendre-ho millor, analitzem un cas.

Tenim una empresa que fabrica components elèctrics per instal·lar-los en obres públiques i civils. La selecció i elecció de la solució que oferim ha de passar per l'estricte anàlisi i validació de l'equip tècnic del client, un procés que implica respondre totes les seves preguntes amb precisió, a més de saber-lo assessorar sobre l'òptima aplicació i ajust a les característiques pròpies dels seus projectes. Consegüentment, una bona formació del nostre equip comercial en l'oferta de productes orientada a projectes serà decisiva per a l'èxit de la venda. Comencem, doncs...

Preparem un curs e-learning. Després d’impartir coneixements en format asíncron sobre els models i les característiques dels nostres components, plantegem una activitat que té com a objectiu adquirir la capacitat per incorporar-los correctament en el disseny d'una obra. Així, a partir del briefing d'un projecte simulat, proposem als estudiants que busquin i analitzin informació relacionada (projectes de característiques similars, casos d'èxit, ofertes de la competència, etc.) i, a partir d’aquí, presentin la seva millor solució.

Per aquest tipus d’activitat, el format flipped classroom funcionarà molt bé. A la primera etapa, de cerca i anàlisi, aplicarem el format asíncron. Després, amb els resultats obtinguts, passarem al format síncron, en què estudiants i expert es reuniran en línia per compartir i debatre les seves troballes i propostes.

Gràcies a la informació creuada i a l'experiència i el punt de vista de la resta d’estudiants, la mirada de cadascun s'ampliarà significativament i augmentarà la seva capacitat de resposta a preguntes i situacions que se'ls puguin presentar en casos reals. Això els col·loca, a partir d'aquest moment, en una situació d'avantatge respecte d'altres per oferir la millor solució en l'aplicació dels productes al projecte.

Com a resultat d'aquest procés, haurem propiciat que els integrants del nostre equip de vendes incorporin a les seves competències una nova habilitat: més enllà de ser simplement comercials que venen components elèctrics, seran assessors competents que entenen i comparteixen la problemàtica dels projectes dels clients.

Flipped Classroom
El paper de l'expert dinamitzador a la flipped classroom

Com a la resta de dinàmiques col·laboratives, al model flipped classroom el paper de l'expert dinamitzador és essencial. Aquí ja no és un mer transmissor del coneixement. Ara és el promotor de l’aprenentatge autònom de l’estudiant i un estimulador del treball cooperatiu.

La responsabilitat d'aquest expert és orientar i guiar els alumnes perquè adquireixin nous coneixements, els apliquin adequadament i participin de manera activa en les presentacions i els debats, afavorint un ambient dinàmic i interactiu que afavoreixi la formació.

Per tant, és de vital importància la seva capacitat per socialitzar l'aula, plantejar reptes, criticar en positiu, valorar propostes, obrir noves línies de debat i mantenir en tot moment la participació. Cal tenir en compte que aquí els estudiants no aprenen “d'aquesta persona”, sinó “amb aquesta persona”, així que la seva intuïció per guiar aquest camí, sense imposar criteris personals, és fonamental per fer aflorar la creativitat i el pensament crític dels alumnes.

Conclusions

Com hem dit, i afavorit per l'avenç dels recursos tecnològics entre els quals es troben, per exemple, la immediatesa d'accés a la informació, la interconnectivitat i la ubiqüitat de les persones, estem en un moment de grans canvis. Si a això li sumem els efectes de la pandèmia de la COVID-19, podrem apreciar com al nostre voltant s'estan generant noves maneres de fer.

El teletreball, que s’havia incorporat com a alternativa provisional en una situació de crisi, lluny de caure en l’oblit en aquesta nova etapa postpandèmica, es proposa, quan el model de treball ho permet, com a una gran oportunitat per conciliar la vida personal i laboral de moltes persones treballadores, millorant així la seva qualitat de vida.

D'altra banda, gran nombre d'entorns de formació, tot i recuperant la presencialitat per a la majoria dels seus programes docents, ja incorporen el blended learning i l'e-learning com a valor competitiu de la seva oferta educativa.

Si ens traslladem a l'entorn d'empreses i organitzacions, podem apreciar com moltes estan reforçant i potenciant els programes de formació a distància.

Per això, si com a responsable d'alguna d'aquestes, us trobeu en el procés de transformació i optimització dels vostres continguts docents, no oblideu que tècniques com la flipped classroom poden millorar la qualitat i els resultats de la formació.

Recordeu:

  • La introducció de noves maneres d'impartir el coneixement suposa un avenç importantíssim en l'evolució i l'augment de l'eficàcia dels processos docents.
  • La flipped classroom és una tècnica que, invertint els rols d'alumne i professor, persegueix provocar a l'estudiant una actitud activa i col·laborativa que el situï al centre del procés del seu propi aprenentatge.
  • La flipped classroom està especialment recomanada en models formatius orientats a projectes, on, a més del maneig d'habilitats de comprensió, l'alumne ha de desenvolupar habilitats d'aplicació.
  • L’expert dinamitzador socialitza l'aula, planteja reptes, critica en positiu, valora propostes, obre noves línies de debat i manté en tot moment la participació. El seu paper és fonamental perquè els alumnes ja no només aprenen “d'aquesta persona”, sinó “amb aquesta persona”.

Magí del Campo

Magí és coordinador de formació, formador, dissenyador i productor audiovisual. És soci i responsable de l’àrea de formació de Futura Training & Consulting, empresa de continguts docents d’Opentrends. A més, treballa en projectes  per a la transformació i adequació de continguts corporatius, tècnics i tecnològics, amb l’objectiu d’aconseguir un llenguatge atractiu, fàcil i directe per a les persones usuàries.