innovación tecnológica

En què consisteix realment la innovació tecnològica?

Tecnologia

La innovació tecnològica fa referència al procés d'introduir noves tecnologies o millorar les existents per crear productes, serveis o processos nous i millorats. Implica l'aplicació de coneixements científics i tècnics per desenvolupar solucions innovadores que generin valor, millorin l'eficiència, impulsin el creixement i satisfacin les necessitats canviants dels usuaris i els clients.

La innovació tecnològica pot manifestar-se de diverses maneres, com la introducció de nous productes o serveis basats en avenços tecnològics, la millora dels processos existents mitjançant la implementació de tecnologies més eficients o la creació de nous models de negoci aprofitant les últimes tendències tecnològiques.

A més, innovar implica combinar idees creatives, investigació i desenvolupament i l'aplicació pràctica de tecnologies per resoldre problemes i aprofitar oportunitats. Pot abastar una àmplia gamma d'àrees, com l'electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, la biotecnologia, la intel·ligència artificial, la nanotecnologia i moltes més.

La innovació tecnològica té un paper fonamental en l'avenç de la societat, l'economia i les indústries.

Permet crear productes i serveis més eficients, més segurs i més sostenibles, així com l'optimització dels processos empresarials i la generació d'avantatges competitius.

En resum, la innovació tecnològica és el procés d'aplicar coneixements científics i tècnics per introduir noves tecnologies o millorar-ne les existents, amb l'objectiu de desenvolupar solucions noves que generin valor i satisfacin les necessitats dels usuaris i clients.

Copiar és la innovació dels pobres?

La innovació no es limita únicament a copiar la competència. Si bé, observar i aprendre de la competència pot proporcionar idees i coneixements valuosos, la veritable innovació implica generar idees noves i creatives i desenvolupar solucions úniques que proporcionin avantatges competitius.

És cert que, en alguns casos, les empreses poden prendre inspiració del que estan fent els seus competidors per millorar les pròpies pràctiques o productes. Això es coneix com a "benchmarking" i pot ser una estratègia vàlida per identificar oportunitats de millora i aprendre de les millors pràctiques del mercat. No obstant això, simplement copiar el que fa la competència poques vegades porta a la veritable innovació.

El procés d'innovar implica pensar de manera original, desafiar allò tradicional i explorar noves idees. Es tracta de crear alguna cosa nova, ja sigui un producte, un servei, un procés o un model de negoci, que aporti valor i satisfaci les necessitats de la persona usuària de manera única.

És important tenir en compte que la innovació reeixida requereix un enfocament holístic, que va més enllà de mirar només la competència. Això implica comprendre profundament la persona usuària, saber quines són les tendències emergents, invertir en recerca i desenvolupament, fomentar la creativitat i promoure l'experimentació dins de l'organització.

En resum, encara que pot haver-hi aprenentatge i inspiració en la competència, la innovació veritable va més enllà de simplement copiar. Es tracta de generar idees originals i desenvolupar solucions úniques que aportin valor i marquin la diferència al mercat.

Com puc saber quines tendències tecnològiques són les que apliquen al meu negoci?

La prospectiva tecnològica és una disciplina que se centra en l'estudi i l'anàlisi de les tendències tecnològiques actuals i futures, amb l'objectiu d'identificar i comprendre els possibles escenaris tecnològics que poden sorgir en el futur. Consisteix en l'examen d'avenços científics, desenvolupaments tecnològics, innovacions i canvis en diversos camps, per tal d'anticipar com podrien influir en la societat, l'economia i altres aspectes de la vida humana.

Aquesta disciplina utilitza una combinació de mètodes qualitatius i quantitatius per investigar i predir el desenvolupament de tecnologies emergents. Algunes de les tècniques utilitzades en aquest procés inclouen:

 • Anàlisi de tendències: S'examinen les tendències actuals en ciència i tecnologia per identificar patrons i adreces de desenvolupament. Això implica l’anàlisi de publicacions científiques, patents, informes tècnics i altres recursos rellevants.
 • Escenaris futurs: Es creen escenaris hipotètics que descriuen diferents possibilitats futures en funció dels avenços tecnològics. Aquests escenaris ajuden a comprendre com podrien canviar les tecnologies existents i com podrien sorgir noves tecnologies a diferents entorns.
 • Enquestes Delphi: S'utilitza una tècnica d'enquestes a diverses rondes per obtenir les opinions i avaluacions d'experts en un camp determinat. Aquests experts proporcionen informació sobre les tecnologies actuals i emergents i se'ls sol·licita que facin prediccions sobre la seva evolució futura.
 • Anàlisi d'impacte: S'avalua l'impacte potencial de les tecnologies en diferents àmbits, com ara la societat, l'economia, el medi ambient i l'ètica. Això ajuda a comprendre les implicacions i els possibles desafiaments que poden sorgir amb l‟adopció de noves tecnologies.
 • Vigilància tecnològica: Es fa un seguiment continu dels avenços científics i tecnològics a través de l'observació sistemàtica i la recopilació d'informació actualitzada. Això implica el monitoratge de fonts d'informació rellevants, la participació en conferències i esdeveniments i el seguiment de projectes de recerca i desenvolupament en curs.

En conclusió, la prospectiva tecnològica s'enfoca a l'exploració sistemàtica de les tendències tecnològiques per comprendre i preveure com podrien afectar a la societat i altres àmbits. Ajuda les organitzacions i els responsables de la presa de decisions a anticipar-se als canvis tecnològics ia preparar-s'hi de manera estratègica

Quines són les tendències en innovació tecnològica?
 • Col·laboració oberta i crowdsourcing: Les organitzacions estan adoptant cada cop més enfocaments oberts per a la innovació, buscant idees i contribucions de fonts externes a través de la col·laboració oberta i el crowdsourcing. Això implica involucrar clients, proveïdors, experts externs i comunitats en línia per generar noves idees i solucions innovadores.
 • Co-creació amb clients: En lloc de simplement desenvolupar productes i serveis internament, les empreses estan involucrant els clients en el procés d’innovació. Això implica comprendre les necessitats i desitjos dels clients i col·laborar-hi per dissenyar i desenvolupar solucions personalitzades.
 • Innovació àgil: Les metodologies àgils, com Scrum i Kanban, que es van originar en el desenvolupament de programari, estan sent aplicades cada cop més en la gestió de la innovació tecnològica en general. Aquests enfocaments fomenten la flexibilitat, la iteració ràpida i la col·laboració multidisciplinària, cosa que permet a les organitzacions adaptar-se ràpidament als canvis i lliurar solucions innovadores de manera més eficient.
 • Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic: La intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic (machine learning) estan sent utilitzats per impulsar la innovació tecnològica en diverses àrees. Aquestes tecnologies poden ajudar a analitzar grans quantitats de dades, identificar patrons i tendències i automatitzar tasques per millorar l'eficiència i la presa de decisions en el procés d'innovació.
 • Internet de les coses (IoT): L'IoT està connectant cada cop més dispositius i sensors, generant grans quantitats de dades en temps real. Això crea oportunitats per a la innovació en àrees com el monitoratge remot, l'optimització de processos i la creació de nous models de negoci basats en serveis.
 • Innovació disruptiva: Les organitzacions estan parant atenció a la possibilitat que la innovació disruptiva transformi completament les seves indústries. Estan invertint en la identificació de noves tecnologies i models de negoci que podrien desafiar l'statu quo i alterar la manera com operen.
 • Enfocament a l'experiència de l'usuari: L'experiència de l'usuari ha esdevingut un factor crucial per a l'èxit de la innovació tecnològica. Les organitzacions estan posant un èmfasi més gran a comprendre les necessitats i expectatives dels usuaris finals, i dissenyar solucions intuïtives i centrades en l'usuari.
Suposem que hem decidit quins canvis tecnològics hem d'emprendre. Com organitzar la llista de tasques?

La construcció d'un roadmap d'adopció de noves tecnologies en una empresa implica un procés estructurat i estratègic. Aquí hi ha alguns passos clau per crear un roadmap d'adopció de tecnologia:

 • Avaluar les necessitats i objectius de l'empresa: Abans d'adoptar noves tecnologies, és important comprendre les necessitats i els objectius específics de l'empresa. Això implica identificar àrees de millora, oportunitats de creixement i reptes que les noves tecnologies poden ajudar a abordar.
 • Investigar i explorar les tecnologies emergents: Realitza una investigació exhaustiva sobre les tecnologies emergents rellevants per a la teva indústria. Estigues al dia amb les últimes tendències i avenços tecnològics, i avalua com podrien beneficiar la teva empresa. Considera aspectes com ara el potencial de millora operativa, l'avantatge competitiu i el retorn de la inversió.
 • Prioritzar les tecnologies: Basant-te en les necessitats i els objectius de l'empresa, prioritza les tecnologies que tenen el potencial més gran d'afegir valor i beneficiar l'organització. Considera la factibilitat tècnica, els costos d'implementació, l'impacte en els processos existents i la capacitat d'adaptació de l'empresa als canvis.
 • Definir metes i terminis: estableix metes clares i terminis realistes per a l'adopció de les noves tecnologies. Desglossa el procés d'adopció en etapes i defineix fites clau per fer un seguiment del progrés.
 • Planificar els recursos necessaris: Determina els recursos necessaris per a la implementació amb èxit de les noves tecnologies. Això pot incloure recursos financers, recursos humans, infraestructura tecnològica i capacitació del personal. Assegureu-vos de tenir un pla d'assignació de recursos clar i realista.
 • Identificar els riscos i les mitigacions: Avalua els possibles riscos i desafiaments associats amb l'adopció de noves tecnologies. Identifica les mesures de mitigació adequades i desenvolupa plans de contingència per abordar els riscos potencials i minimitzar-ne l'impacte en el procés d'adopció.
 • Comunicació i participació: Comunica el roadmap d'adopció de tecnologia a totes les parts interessades rellevants, inclòs el lideratge de l'empresa i els empleats involucrats en el procés d'implementació. Fomenta la participació activa dels equips i fomenta la col·laboració per assegurar una implementació amb èxit.
 • Monitorització i ajustament: Realitza un seguiment continu del progrés de la implementació de la tecnologia i avalua si s'estan assolint els objectius establerts. Realitza ajustaments i adaptacions segons calgui per garantir l'èxit i l'optimització del procés d'adopció.

Recorda que cada empresa és única, per la qual cosa el roadmap d'adopció de tecnologia ha d'adaptar-se a les necessitats i característiques específiques de la vostra organització. Considera la possibilitat de buscar l'assessoria d'experts en tecnologia i gestió del canvi per obtenir un enfocament més personalitzat i efectiu.

Carles Roca

Carles és Senior Account Manager a SEIDOR Opentrends, liderant el sector financer, així com expert en direcció d’operacions i tecnologia de BPM, CRM, LXP&LMS. Anteriorment, ha ocupat càrrecs directius, de talent management i digital learning a empreses de consultoria, asseguradores i bancs. El seu objectiu és desenvolupar propostes de valor basades en tecnologia que ajudin a millorar l’experiència de client, a augmentar les vendes o a reduir costos de forma sostenible en el temps.