Codi ètic

L'ètica i el compliment són principis de summa importància per a SEIDOR Opentrends.

Promovem valors en favor de la cura de les persones i la sostenibilitat, fent d'ells pilars essencials per a l'organització. Per això, posem a la teva disposició el nostre codi ètic i el Speak Up (canal de denúncies).

Si detectes qualsevol acte contrari a la legalitat o al que es disposa en el codi ètic de SEIDOR Opentrends pots comunicar-lo de manera segura i anònima a través d'aquest canal.

 

NORMES REGULADORES
SPEAK UP - CANAL DE DENÚNCIES

 

Què és l’Speak Up?

Speak Up és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i segura, les activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment del Codi Ètic, o bé, la possible comissió d’un delicte penal.

Aquest canal es caracteritza per ser fiable i segur, dotat d’una criptografia asimètrica que garanteix l’autenticació, la integritat i la confidencialitat de les dades. El que es pretén és donar protecció a les persones que denuncien (anomenades whistleblowers) un fet il·lícit comès a l’empresa davant les possibles represàlies que puguin prendre altres persones contra elles pel fet d’haver denunciat.

El seu principal objectiu és prevenir possibles incompliments normatius i corregir els que ja s’hagin detectat. Aquest mecanisme permet reduir riscos i crear confiança tant a les persones de SEIDOR Opentrends com als col·laboradors i proveïdors de la companyia.

 

Qui pot fer servir Speak up?

1. Persones que treballin o hagin treballat a SEIDOR Opentrends.

2. Persones que es trobin en procés de selecció.

3. Clients i proveïdors.

4. Accionistes i totes aquelles persones que formen part de l’òrgan d’administració, de supervisió i del Comitè de Direcció.

 

Quines accions són denunciables a través de Speak Up?

Concretament, els fets que poden ser tractats en aquest canal són els següents:

 • Contractació pública: actuacions relacionades amb temes contractuals amb les administracions públiques, sigui quina sigui la seva forma.
 • Protecció del medi ambient: qualsevol acció que pugui transgredir la normativa actual per preservar el medi ambient.
 • Salut pública: la salut pública és la resposta organitzada d’una societat, una resposta destinada a promoure, mantenir i protegir la salut de la comunitat, i a prevenir malalties, lesions i incapacitats. Serà denunciable qualsevol acció que contravingui aquests patrons.
 • Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació: garantia de confidencialitat, privacitat, seguretat i tractament de les dades personals. Denúncia de qualsevol delicte informàtic que suposi incomplir les normes de protecció de dades personals.
 • Conductes i accions inadequades en l’exercici laboral: les conductes que poden infringir la normativa de tipus laboral són les següents:
  • L’incompliment de la normativa de riscos laborals.
  • L’incompliment dels procediments interns de l’empresa.
  • En general, qualsevol comportament que es pugui entendre fora de la bona praxi empresarial.
 • Gestió inadequada dels recursos empresarials: ús dels actius empresarials per a fins propis o la inadequada gestió i maneig d’aquests.
 • Robatoris: qualsevol tipus de robatori, furt o sostracció de béns personals o laborals que se situïn en l’àmbit empresarial.
 • Tracte discriminatori o tràfic d’influències: la diferència de tracte sobre una persona respecte als seus companys/es de treball per raons que no estiguin relacionades amb el seu exercici laboral, així com comportaments que objectivament puguin ser considerats mobbing o tràfic d’influències.
 • Mal ús d’informació classificada: la manipulació, falsificació o publicació de dades classificades per la mateixa empresa com de caràcter reservat i confidencial.
 • Frau i Corrupció: frau fiscal, estafa, suborn, malversació de fons, blanqueig de capitals o qualsevol tipus de corrupció.

 

Com funciona Speak Up?

Amb aquesta eina es garanteix la confidencialitat i es salvaguarda la identitat del/ de la denunciant, quedant protegida en tot moment durant la gestió de l’expedient. La identitat de la persona que denuncia només es revelarà quan sigui estrictament necessari i proporcional per garantir el dret de defensa de la persona acusada.

El funcionament del canal serà el següent:

 • El/La denunciant haurà d’emplenar el formulari de manera clara i precisa, amb el màxim detall possible.
 • Se li enviarà un justificant de recepció en un termini màxim de set dies des de la recepció.
 • Se l’informarà del funcionament del canal i de com seran tractades les seves dades personals.
 • En la mesura que sigui possible, es mantindrà informada la persona denunciant del curs que segueix el seu expedient.
 • L’expedient ha de quedar resolt en un termini no superior a tres mesos. En els casos degudament justificats, es pot dilatar fins a sis mesos.
 • La informació facilitada a la persona que fa la denúncia serà clara i fàcilment accessible.
 • Es contactarà la persona o departament imparcial competent per realitzar el seguiment i la resolució de les denúncies.
 • Es farà un seguiment diligent, imparcial i confidencial.
 • La resolució final pot desembocar en tres casos:
  • Resolució del fet en qüestió i aplicació de les mesures oportunes.
  • Arxiu del cas per no ser procedent.
  • Trasllat dels fets a les autoritats competents per a la posterior investigació.

 

Regulació legal del canal Speak Up

La regulació legal del canal Speak Up es basa en els preceptes següents:

 • ISO 19600-2014, sistemes de gestió de Compliance.
 • Llei orgànica 1/2015 de la reforma del Codi Penal.
 • Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat.
 • Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (coneguda com a “Directiva whistleblowing”).