Contigo Energía conecta a sus clientes con sus placas solares con su nueva plataforma IoT y app móvil

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Contigo Energía connecta als seus clients amb les plaques solars amb la nova plataforma IoT i app mòbil

Contigo Energía, és la filial del grup Gesternova, promou i facilita l'ús de les energies renovables gràcies a l'acompanyament que proporciona als seus clients per a dissenyar, finançar i instal·lar autoconsum solar.

En el context actual els clients sol·liciten tenir una major informació, per això, Contigo Energía amb aquest projecte estableix les bases per a connectar les plaques solars amb els seus clients. Per aquest motiu, hem desenvolupat un MVP d'una plataforma IoT per a recopilar dades i una App mòbil que informi als seus clients en temps real de les dades més rellevants de la seva instal·lació (potència generada, estalvi energètic, CO₂ no emès, producció, consum, etc.), amb una solució modular i escalable pensada per a suportar infinitat d'aplicacions futures.

"SEIDOR Opentrends ha desenvolupat l'MVP seguint metodologies modernes permetent ajustar el projecte als nostres requeriments i seguint alts estàndards d'escalabilitat"

Victor Álvarez Gutierrez | Director de Sistemes del Grup Gesternova

Repte

Aquesta iniciativa té tres objectius clars per al grup Gesternova:

 • Apropar-se als seus clients amb una App que els permeti tenir un contacte directe amb ells i que els hi aporti informació rellevant per al seu dia a dia.
 • Disposar d'una plataforma IoT que centralitzi tota la informació generada per les seves instal·lacions, a explotar en un futur com a base de la seva futura estratègia de Data.
 • Muntar una plataforma base que centralitzi i millori l'operació diària, disposant de monitoratge en temps real i un sistema d'alertes.
Solució

Metodologia

El projecte es va abordar amb metodologia àgil, la qual ens va permetre adequar-nos a les necessitats canviants típiques d'un MVP amb l'objectiu de donar una primera solució totalment funcional, el més delimitada possible, que permetés validar el cas d'ús End-to-End, comprovant que la dada s'obté de les plaques i arriba fins a l'usuari final, i s'emmagatzema en la nova plataforma IoT que permetrà el seu posterior processament i explotació.

Per a dur-ho a terme, es va formar un equip multidisciplinari que pogués abordar totes les necessitats del projecte, incloent: gestió, aplicació de la metodologia àgil, arquitectura cloud d’AWS i IoT, desenvolupament back basat en .NET, desenvolupament mòbil basat en React Native, i experts en usabilitat i disseny gràfic.

Tecnologia

Des de SEIDOR Opentrends, i en constant col·laboració amb AWS, vam proposar una plataforma IoT amb una arquitectura modular i escalable.

La plataforma dissenyada permet connectar les plaques solars de Contigo Energía amb els seus clients, extraient i registrant les dades de producció, autoconsum, excedent i estalvi d'una instal·lació particular. Aquestes dades recollides remotament es mostren en l'App en temps real, donant major visibilitat de la instal·lació als seus clients.

A continuació, destaquem les peces més rellevants d’aquesta plataforma base:

 • AWS GreenGRass gestiona remotament la flota de Raspberry Pi connectada a les plaques.
 • AWS IoT Core realitza la ingesta de dades i les recopila mitjançant el protocol MQTT.
 • AWS Kinesis Firehose processa les dades.
 • AWS Simple Storage Service (S3) emmagatzema les dades.
 • Aurora PostgreSQL emmagatzema les dades estructurades per al consum i configuració de l'App.
 • Amazon QuickSight s'utilitza per a visualitzar dades.

L'arquitectura es basa en una ingesta de dades IoT en temps real, aquesta aplicació mòbil React Native disponible per a iOS i Android que accedeix a una API, s'ha desenvolupat en SAM (Api Gateway + Lambda) amb notificacions via SNS, i finalment amb una visualització de les dades globals amb QuickSight.

Resultats

L'MVP de la plataforma IoT i App mòbil va ser tot un èxit. La plataforma va validar la viabilitat de l'extracció de les dades necessàries, el seu emmagatzematge i la seva publicació mitjançant l'App, i l'explotació d'aquestes dades per a, per exemple, la presa de decisions que ajudin a millorar el servei o millorar l'operació diària de les seves instal·lacions amb la generació d'alertes.

Contigo Energía podrà assolir els següents objectius:

 • Augmentar l’engagement amb els seus clients.
 • Augmentar la visibilitat que tenen els clients de les dades generades de les seves plaques solars.
 • Obtenir dades de valor per a iniciar una estratègia de presa de decisions en base a la interpretació de les dades recol·lectades.
Contacta'ns

El Grup Gesternova va decidir apostar per SEIDOR Opentrends per a l'execució transversal del MVP de tota la plataforma IoT i l'App de clients per una combinació dels següents factors:

 • El nostre expertise en IoT i Cloud, aportant solucions a mida per a un MVP, però també escalables en el futur perquè pugui suportar les aplicacions clau per a Gesternova.
 • La possibilitat de realitzar el projecte amb metodologia àgil, ja que permet adaptar-se a les necessitats de qualsevol projecte o MVP.
 • Orientació a producte amb un equip expert multidisciplinari que permet abordar a cada moment cadascuna de les demandes (tant d'ideació, com d'usabilitat, disseny, arquitectura i desenvolupament cloud, IoT, mòbil, etc.)

Si tu també vols ser un cas d'èxit, contacta'ns.