sistema de eLearning Thinkö

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Creació d'un nou Saas d'eLearning

SEIDOR Opentrends ha creat un nou sistema d'eLearning d'avantguarda per a Thinkö, enfocat a l' experiència d'aprenentatge dels mestres d'escola.

SEIDOR Opentrends s’ha encarregat de totes les etapes del procés, des del disseny del producte fins a la seva implementació i manteniment.

Els principals objectius assolits són:

 • Disseny i desenvolupament de productes a través de metodologies LEAN i SCRUM.
 • Adaptació reeixida de l'abast degut a la incertesa causada per l'impacte de la COVID-19 a la feina dels mestres.
 • Equip multiprofile (PO, Scrum Master, UX, UI, Business analysis, Arquitectura, Dev, QA, DevOps).
 • Outsourcing del departament d'IT del client.
sistema de eLearning Thinkö

Descripció del projecte

Desenvolupament d’una plataforma educativa per a la creació i impartició d'experiències educatives basades en l'aprenentatge per projectes (ABP). La plataforma consta de tres grans blocs:

 • Registre i setup (nou registre o registre amb Google)
 • Creació d'experiències i activitats
 • Aula virtual
Repte

El nou producte de Thinkö requeria acompanyar el professorat en el procés de generar i adaptar fàcilment nous projectes i unitats didàctiques perquè poguessin presentar-se a classe en el menor temps possible.

Per a això, es van afrontar les tres principals barreres que trobaven els docents durant la creació i planificació de projectes:

 • Dificultats en la connexió de les experiències amb el currículum educatiu.
 • Poca capacitat de realitzar un treball col·laboratiu en la programació i realització de noves experiències educatives.
 • Manca d'un lloc centralitzat per a l'avaluació i la comunicació entre professorat i alumnat, en especial davant la nova situació d'educació a distància causada per la COVID-19.
Solució

Per ajudar els docents amb aquestes tres dificultats, que es troben quan volen portar noves experiències ABP a les aules, s'ha generat una aplicació que permet gestionar de manera senzilla:

 • La creació de noves experiències, especificant com estan connectades amb els currículums educatius de les diferents comunitats autònomes espanyoles, sense haver de consultar els documents oficials.
 • La gestió de les dates, professors col·laboradors i alumnes de les experiències.
 • La gestió dels lliuraments, de la comunicació amb l'alumnat (tant a nivell individual com global, amb tots els participants) i de les avaluacions i qualificacions dels estudiants.

El gràfic següent és una representació visual de les principals entitats funcionals que es gestionen a Thinkö pel que fa a la creació i administració d'experiències:

principales entidades funcionales_Thinkö


Tal com es veu al gràfic, s'ha creat una entitat “Experiència” que inclou la informació necessària per a la gestió a classe (tot allò referent al professorat, a l'alumnat i a les activitats que es duran a l'aula), creant així un core funcional compacte i fàcil de mantenir que cobreix tot el cicle de vida d'una experiència.

A l'hora d'implementar la solució en fluxos de treball per als usuaris, s'ha dividit en dos nivells d'accés: un per a l'equip docent i un altre per a l'alumnat.

Niveles acceso Thinkö

Thinkö s'integra (Google API) amb la plataforma de Google Google Suite for Education,  i amb algunes de les seves eines com Google Classroom, Docs, Drive, Sites o Slides.

Metodologia

 • Metodologia Agile

El projecte s'ha dut a terme amb metodologia SCRUM, que permet tant al nostre client com a nosaltres mateixos poder ajustar molt millor el timing i, sobretot, obtenir el resultat esperat. En resum, gràcies a l'enfocament Agile hem aconseguit estar sempre alineats amb les expectatives del client.

Inicialment, per a la gestió del projecte es va utilitzar JIRA; en aquesta eina es van definir les diferents històries d'usuari (US, per les sigles en anglès). En estat avançat de projecte, el client va decidir canviar JIRA per Monday com a eina de gestió.

 • Metodologia Growth

Durant el disseny i desenvolupament de l'aplicació, cal entendre de quina manera s'aporta valor al negoci mitjançant la tecnologia i el disseny. Per això s'ha gestionat mitjançant metodologies de growth, dedicades a l'anàlisi de les necessitats i al coneixement de les millors opcions de creixement de la solució aportada.

Metodologías de Growth Thinkö

Finalment, ja amb l'aplicació oberta als usuaris generals de manera pública, ha calgut controlar l'ús realitzat. Per a això, s'ha integrat a l'aplicació un control mitjançant Mixpanel.

D'aquesta manera, des de producte i segons els KPI establerts, es defineixen els esdeveniments (accions d'usuaris a la plataforma), mantenint així un coneixement del comportament d’aquests usuaris. Les dades emmagatzemades poden ser analitzades per conèixer punts de fricció i punts de millora, així com interessos i seccions que poden resultar interessants, per reforçar-les.

Tecnologia

Com a tecnologies principals s'han utilitzat:

 • JAVA
 • MICROSERVICES, HEXAGONAL ARCH PATTERN, SPRINGBOOT, RESTFul API
 • CSS3
 • ANGULAR, NgRx (Redux), RxJS
 • JS, TYPESCRIPT
 • HTML
 • AWS (ROUTE53, CLOUDFRONT, S3, CLOUDFORMATION, LAMBDA, FARGATE, ECR, CODECOMMIT, PIPELINE, CODEBUILD, API GATEWAY, AURORA SERVERLESS)
 • DEVOPS
 • DOCKER, DOCKER-COMPOSE
 • LINUX Shell Scripting
 • WORDPRESS

          - Arquitectura d'Infraestructura AWS:

Arquitectura de Infraestructura AWS


          - Arquitectura de software

Arquitectura desacoblada en frontend i backend

 • Frontend: Arquitectura modular orientada a components. Desenvolupada amb TypeScript i JavaScript, utilitzant l'estàndard Ecma (tslint) 6. S’han fet servir Angular, NgRx (Redux) i RxJS com a frameworks principals.
frontend Thinkö

 

 • Backend: Arquitectura basada en microserveis. Implementat amb arquitectura Hexagonal que permet utilitzar un enfocament de disseny controlat per domini (DDD). Desenvolupada en Java utilitzant com a frameworks principals Spring, SpringBoot, Spring Cloud i Netflix OSS.

Microserveis en contenidors amb Docker.

backend Thinkö
Contacta'ns

Thinkö va contactar amb SEIDOR Opentrends per la nostra experiència en el desenvolupament de plataformes elearning que cuiden l'experiència d'usuari i estan orientades a obtenir el millor resultat d'aprenentatge.