Política de sostenibilitat

A SEIDOR Opentrends estem compromesos amb la integració de la RSC a la nostra estratègia. Creiem que per aconseguir-ho fa falta orientar els nostres esforços, projectes, polítiques i recursos cap a una visió de desenvolupament més sostenible. Treballem en un àmbit més ètic, amb un nou enfocament laboral, social, ambiental i econòmic.

Fomentem un model de negoci responsable, compromès amb assumir els reptes de la nostra societat i sempre fidels a la nostra cultura i els nostres valors.

Creiem en un projecte a llarg termini, basat en la honestedat, l’esforç, el desenvolupament de relacions de confiança i el respecte als diferents entorns on estem presents.

Basant-nos en aquestes consideracions, hem creat la present Política de Sostenibilitat, que serveix com a marc de referència per establir uns objectius de desenvolupament sostenible, així com uns determinats compromisos que afecten a àmbits específics de la nostra organització.

Els Nostres Compromisos

En aquest marc de referència, i en el moment actual en què vivim, més que mai cobra sentit el fet de millorar el món per fer-ho més sostenible. Mitjançant la tecnologia, volem contribuir a aconseguir uns objectius globals que ens portaran cap a una societat més justa i inclusiva, on tenen cabuda i van de la mà polítiques que lluiten contra el canvi climàtic, milloren el benestar de les persones, redueixen les desigualtats, i on es creen nous valors a llarg termini tant a nivell social com econòmic

Per a això, a SEIDOR Opentrends contemplem els següents principis d’actuació:

 • Ètica i transparència dels negocis. Promovem actuacions ètiques i responsables a la organització facilitant mecanismes preventius i de control. D’aquesta manera, garantim el compliment del Codi Ètic i del marc legal vigent, així com el nostre compromís en l’adhesió als Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
 • Relació amb els grups d’interès. Facilitem canals de comunicació per tenir una informació bidireccional, activa, transparent, veraç i rigorosa amb tots els nostres grups d’interès. Orientem els nostres esforços a poder atendre les necessitats dels nostres grups d’interès amb qualitat i compromís, des d’una perspectiva socialment responsable.
  De la mateixa manera, publiquem els nostres estats financers elaborats sota rigorosos criteris de transparència i integritat per així ajudar a la presa de decisions.
  Promovem la integració dels nostres criteris ètics i socials en les relacions comercials i laborals. Amb total transparència, posem a disposició de tothom el nostre Codi Ètic i demanem la seva acceptació com a requisit per col·laborar amb nosaltres.
 • Persones. Promovem un clima laboral estable i de qualitat a un entorn de treball obert, dinàmic, flexible, segur i saludable basat en el respecte i la igualtat d’oportunitats. Posem a disposició de totes les persones de SEIDOR Opentrends programes de formació perquè creiem en el creixement personal i professional com a punt de partida per poder oferir als nostres clients solucions innovadores i de qualitat.
  Tenim establertes mesures que fomenten la conciliació laboral, familiar i personal com, per exemple, la flexibilitat d’horaris o el teletreball, i polítiques per a la integració i la lluita contra la discriminació.
 • Societat. L’impacte social ha estat, històricament, un aspecte molt important a SEIDOR Opentrends, col·laborant cada any amb diferents entitats socials. Volem desenvolupar una política de voluntariat animant els/les nostres treballadors/res a que s’involucrin de manera més personal en les comunitats on viuen, o en aquells projectes amb els quals se sentin més compromesos/ses. Fins i tot volem posar especial atenció en aquells col·lectius menys afavorits, impulsant iniciatives orientades a lluitar contra la bretxa digital i les desigualtats de gènere
 • Medi Ambient. Som conscients de la importància de gestionar la nostra empresa d’una forma sostenible amb el medi ambient, minimitzant el nostre impacte ambiental negatiu i reduint contínuament els nostres consums. Assumim el nostre compromís i impulsem mesures que ens permeten col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, la cooperació de tots els nostres proveïdors es fonamental, i vetllem perquè així sigui.
  Incorporarem i promocionarem mesures i actuacions que giren entorn de l’economia circular per, d’aquesta manera, facilitar un ús més racional i responsable dels nostres recursos i allargar així el final de la seva vida útil
 • Àmbit econòmic. Garantim un creixement econòmic sostingut en el temps, basat en relacions de confiança i duradores amb els clients, solidesa financera, rendibilitat i prudència en la gestió del risc
  Volem integrar a la nostra cadena de valor també els nostres clients i proveïdors perquè entenem que, només si participem de manera conjunta, podem impulsar mesures que ens portin a aconseguir objectius de sostenibilitat amb un abast més ampli.

Responsabilitat i Supervisió

Es crearà un Comitè de Sostenibilitat que serà l’òrgan responsable d’implantar l’estratègia de la companyia en matèria de sostenibilitat. Amb aquesta finalitat, es desenvoluparà un pla d’acció bianual d’acord amb els compromisos recollits en aquesta política, que serà aprovat pel Comitè de Direcció.

Periòdicament, el Comitè de Sostenibilitat analitzarà l’evolució de les accions incloses en el pla de sostenibilitat i es redactarà un informe de seguiment. Cada trimestre, aquest informe es presentarà al Comitè de Direcció mostrant el grau d’avanç.

De manera anual, es realitzarà una memòria que reculli totes les accions dutes a terme fins a la data en matèria de sostenibilitat i, un cop aprovada, es publicarà al nostre lloc web.