Política del Sistema de Gestió Integrat

A SEIDOR Opentrends, empresa d'enginyeria de programari ubicada a Barcelona i dedicada al desenvolupament d'APPs especialitzades i Portals mitjançant tecnologies Open Source, entenem que la Qualitat consisteix a conèixer els nostres clients i les seves expectatives, les parts interessades i tractar de excedir-les, ajudant-los a definir la seva estratègia de TI, implantant solucions tecnològiques fiables i defensant la seva inversió mitjançant el correcte manteniment dels sistemes i la seguretat de la informació proporcionada.

Així mateix, ens comprometem a realitzar aquesta activitat de manera que contribueixi positivament al medi ambient i s’obtingui la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant el possible impacte mediambiental. Per a això, és imprescindible entendre que el nostre context és la base de l'existència i continuïtat de SEIDOR Opentrends. Mitjançant un sistema de Gestió Integrat basat en les Normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1 i ISO 27001, l’objectiu de SEIDOR Opentrends és potenciar la participació de tots els seus empleats, conscienciant-los de la importància de les seves activitats i de la seva contribució a l'assoliment dels objectius de la companyia, així com disposar aquesta política a les parts interessades.

Coherent amb la responsabilitat assumida, la Direcció de SEIDOR Opentrends es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política, d’acord amb la qual establim uns Objectius de Qualitat, Mediambientals i de Gestió de Serveis, a més d’unes Polítiques de Seguretat de la Informació a tots els nivells, duent a terme un seguiment del grau de compliment de manera que puguem mesurar la nostra millora.

Els objectius generals estan orientats a:

  • Assegurar que els requisits del client es determinen i es compleixen, amb la finalitat de millorar la seva satisfacció.
  • Complir amb els acords de nivell de servei.
  • Millorar la qualitat, el medi ambient, la gestió i seguretat de la informació dels nostres serveis.
  • Millorar l’organització interna, l’eficàcia i l’eficiència dels nostres mètodes de treball.
  • Proporcionar un entorn laboral que faciliti el desenvolupament professional dels empleats.
  • Reduir l’impacte mediambiental.

La Direcció de SEIDOR Opentrends revisa periòdicament el Sistema de Gestió Integrat per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínua, així com de que segueix els requisits legals aplicables i altres requisits.

En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del Sistema de Gestió, els riscos i el control dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar-hi canvis, incloent la Política i els Objectius de l’Organització.

Barcelona, a 8 de gener de 2021

La Direcció