Liderazgo empresarial de Inteligencia Artificial

Lideratge empresarial en Intel·ligència Artificial

Inteligencia Artificial

Integrar de manera efectiva la Intel·ligència Artificial (IA) s'ha convertit en un imperatiu per a les empreses que busquen una innovació constant i mantenir-se a l'avantguarda. No obstant això, aquest avanç tecnològic porta reptes únics que cal abordar amb comprensió i lideratge. Des de la comprensió dels fonaments de la IA fins a la gestió ètica i la transformació organitzativa, cada pas requereix una visió clara i una estratègia sòlida per a la implementació exitosa de la IA.

Comprensió i lideratge

Un dels principals reptes pels líders empresarials és comprendre adequadament la tecnologia de la IA i les seves possibles aplicacions. La IA inclou una àmplia gamma de tècniques i enfocaments com l'aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural i la visió per ordinador. Les empreses sovint contracten nous empleats per encarregar-se de les tasques relacionades amb la IA, que moltes vegades no tenen la visió del negoci necessària.

Els líders han d'educar-se sobre els fonaments de la IA, comprendre les seves capacitats i limitacions, i tenir una visió clara de com es pot aplicar a la seva indústria específica. Un cop que els líders entenen la IA, el següent repte és identificar els casos d'ús adequats per a l'empresa i definir el resultat esperat.

Equips i lideratge

Els projectes d'IA han de combinar persones experts de negocis i diverses habilitats tècniques. Com a mínim, inclouran:

  • Analistes de dades
    Són els especialistes que poden fer front a la massa de dades. Donen sentit a les dades. Amb ells, són capaços de crear models d'aprenentatge automàtic capaços d'identificar patrons o realitzar prediccions.
  • Integradors i arquitectes de solucions
    Creen els sistemes que explotaran els models d'IA i els fan fiables i disponibles. Asseguren la interoperabilitat amb la resta de sistemes. Construeixen els datalakes, trencant els "síndries" i garantint l'accessibilitat de les dades a la resta de l'equip. Finalment, defineixen els processos d'ingestió i migració de dades.
  • Professionals de domini
    Persones expertes de domini responsables de garantir que el model aporti valor al negoci. Sovint tenen tres funcions crítiques: 1. Imaginar el cas d'ús i la mesura de l'èxit (indicadors), 2. Entendre els canvis necessaris en els processos de negoci, 3. Continuar entrenant els algoritmes (gestió del canvi).
Dades

La IA requereix grans quantitats de dades per entrenar models i generar resultats precisos. Els líders empresarials s'enfronten al repte de gestionar i disposar de les dades adequades per alimentar els sistemes d'IA. Això implica identificar les fonts de dades rellevants, assegurar-ne la qualitat, privadesa i seguretat, i garantir-ne la disponibilitat per al seu ús en els models d'IA. També poden requerir l'adquisició de nous conjunts de dades o la col·laboració amb altres organitzacions per accedir a dades addicionals.

Ètica i responsabilitat

La IA planteja importants reptes ètics i de responsabilitat. Hi ha preocupacions sobre la privadesa de les dades i l'ús indegut de la informació personal. A més, els algoritmes d'IA poden estar subjectes a biaixos inherents a les dades utilitzades per entrenar-los, la qual cosa podria resultar en discriminació o decisions injustes. Les empreses han d'abordar aquests problemes de manera proactiva i garantir que els sistemes d'IA siguin transparents, justos i èticament responsables.

Gestió del canvi

La implementació de projectes d'IA pot comportar canvis en els processos existents i fins i tot en les estructures organitzatives. Els líders empresarials han de ser capaços de revisar i ajustar els processos per acomodar la nova tecnologia i facilitar la integració de la IA de manera eficient.

Això pot requerir una redefinició de rols i responsabilitats, així com l'establiment de noves àrees de treball o equips. Amb la IA, algunes tasques rutinàries i repetitives poden ser automatitzades, la qual cosa significa que els rols i responsabilitats dels empleats poden canviar. Per exemple, a una nova tasca d'etiquetatge de dades o supervisió del model (qualitat).

Conclusió

La IA redefinix constantment els límits empresarials i liderar-la de manera visionària és fonamental per a un resultat exitós. Comprendre la tecnologia, construir equips diversos, gestionar dades amb responsabilitat, abordar reptes ètics i gestionar el canvi són només alguns dels reptes. Si necessites acompanyament per aplicar un enfocament estratègic i aprofitar el potencial transformador de la IA en el teu negoci, contacta’ns.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.