blockchain bci diploma

Credencials digitals Blockchain, valor probatori i RGPD: és hora de fer balanç

Article

El següent article va ser publicat originalment al blog de BCdiploma. Opentrends és distribuïdor exclusiu de la solució de credencials blockchain de BCdiploma per a Catalunya i Madrid.

Des de temps immemorials, l’ésser humà sempre ha mostrat el desig de deixar per escrit, guardar i registrar determinada informació relacionada amb la seva vida quotidiana. Primer, van ser les tauletes de fang; després, arribaren el paper, la impressió, la reprografia i els ordinadors. És moment que aquests registres, tan estimats per la Humanitat, experimentin una nova era.

Per què blockchain?

Per algunes persones, tecnologia blockchain pot esdevenir confusa. És un tema que genera bastant debat, tot i que alguns sí entenen la complexitat tecnològica que hi ha darrere d'aquesta nova eina. 

El Blockchain es compara sovint amb un llibre major segur, públic i inalterable, que està en poder de tots els usuaris de la xarxa i que conté totes les transaccions o accions realitzades des de la seva creació. Per tant, aquesta nova eina sembla tenir tots els actius necessaris en termes de transparència, seguretat i descentralització. 

Aquest darrer aspecte, tot i que inicialment es va donar a conèixer pels mitjans de comunicació des del punt de vista financer i de transaccions, mereix una atenció especial, ja que permet diversos usos en molts sectors. El blockchain no només té a veure amb les fluctuacions de Bitcoin; alguns estats, i fins i tot institucions, l’utilitzen per a activitats oficials, mentre que el sector privat l’està adaptant, oferint-li noves oportunitats i l’aparició de nous models econòmics. En aquest punt, les start-ups tenen un paper clau per democratitzar l’ús d’aquesta tecnologia, amb casos d’ús cada vegada més innovadors i al servei de les persones. 

BCdiploma ha seguit aquesta mateixa lògica atorgant als diplomes un lloc destacat al blockchain públic d’Ethereum i, més recentment, a blockchains de consorcis com ARKeducation. El smart contract de BCdiploma és, actualment, l’ecosistema blockchain amb el major nombre d’institucions acadèmiques. El servei de certificació s’aplica directament a una amplia varietat de casos d’ús: microcertificació i Open Badges, formació continuada, certificacions ISO, certificats notarials, etc.

Quin valor tenen el meu diploma i els meus certificats a blockchain?

Blockchain respon a problemes de traçabilitat i marca de temps: l’empremta digital continguda en una transacció s’emmagatzema indefinidament per tal de garantir la immutabilitat d’aquestes dades, així com la integritat del document. El debat sobre l’admissibilitat del blockchain com a prova van despertar gairebé d’immediat l’interès dels juristes, tot i que fent un paral·lelisme amb l’escriptura electrònica (recollida per la llei del 13 de març del 2000 com a “prova escrita”), els registres en blockchain com a suport mereixen que es faci una reflexió apart. 

De moment, el dret comú no impedeix que aquesta autenticació sigui admissible com a prova, i res no suggereix que el poder legislatiu adopti una posició contrària al futur. De fet, des de fa ja alguns anys, reconeix cada cop més el potencial del blockchain (Ordinance on mini cash vouchers del 28 d’abril de 2016, Vocabulaire Informatique del 26 de maig de 2017, projecte de llei PACTE, resposta ministerial del 10 de desembre de 2019, etc.). No hi ha cap "buit legal" en el dret positiu vigent que impedeixi l'admissibilitat de qualsevol prova inclosa en un registre distribuït.

Ara per ara, la legislació francesa consagra el principi de llibertat de prova per a fets jurídics o actes privats d’import inferior a 1500 €, i el Codi Civil estableix cinc tipus de prova: prova literal, jurament, confessió, presumpció i testimoni. Tot i que aquesta llista sembla restrictiva, és important assenyalar que el jutge té una considerable llibertat per admetre noves formes d’evidència, que alguns juristes descriuen com a admissió per “assimilació o capil·laritat [V. Magnier, Enjeux de la blockchain en matière de propriété intellectuelle et articulation avec les principes généraux de la preuve (Qüestions sobre el blockchain en matèria de propietat intel·lectual i articulació amb els principis generals de la prova), Dalloz IP / IT 2019 p76] ”. En absència de la consagració legal del blockchain com un tipus de prova autònom i de ple dret, tal com Itàlia va fer amb la marca de temps, els enregistraments electrònics inclosos al blockchain es consideren, tanmateix, principis de prova o “elements de prova dins un conjunt de pistes convergents ”, de manera que elements probatoris contraris a elles poden presentar-se al jutge sobre la mateixa base. Per això, l’era dels Jutges 3.0 ha de començar o, com a mínim, s’ha d’incloure als processos l’ús d'experts designats per "traduir" línies de codi si és necessari. 

A més, més enllà de la convicció personal del jutge d’admetre l’admissibilitat i el valor de la prova basada en el blockchain, les parts també poden influir en l’admissió d’aquesta tecnologia com a prova. De fet, l’ordre de febrer de 2016 per la qual es reforma la llei de contractes, el règim general i la prova d’obligacions, ha obert el camí a les convencions de prova llargament debatudes dins la doctrina. Així, per a disposicions que no siguin una qüestió d’ordre públic, les parts poden establir lliurement l’admissibilitat i el valor probatori d’un escrit registrat al blockchain, de la mateixa manera que es faria amb un escrit electrònic. En particular, aquesta és la proposta integrada per BCdiploma en els seus Termes i Condicions Generals d’ús per a les institucions usuàries del seu servei.

Què passa amb les dades personals?

El RGPD, que va entrar en vigor el maig de 2018, és el nou text de referència per a la protecció de dades personals, i ha estat una inspiració a nivell internacional per iniciar la regulació encarregada de protegir la privadesa de les persones. 

Al centre de la normativa d’aquesta regulació es troben les dades personals, definides pel RGPD com "qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable". Cal tenir en compte que el diploma o la clau pública (pseudònim) dels usuaris s'adapta fàcilment a aquesta qualificació, per ampla que sigui. Tot i que la regulació no s'aplica a la tecnologia o al protocol com a tals, sí que s'aplica a tercers relacionats amb el blockchain,  en aquest cas BCdiploma. 

Com a subcontractistes preocupats per la conformitat en el tractament de dades personals, són ells qui garanteixen i implementen les mesures tècniques de seguretat necessàries per al correcte tractament de les dades personals encriptades dels graduats. En aquest punt, les tècniques de xifratge estàndard (AES-256) i la criptografia (clau críptica) utilitzades per la solució protegeixen les dades dels usuaris per defecte. De la mateixa manera, no tenen accés a les dades dels graduats i la clau persistent que els hi permet exercir el dret a l'oblit roman guardada a la institució. Les institucions que emeten els diplomes continuen sent, a més, responsables de la tramitació de l’esmentat diploma. Finalment, la provisió de la solució tècnica descentralitzada de BCdiploma s’acompanya d’un recordatori a les institucions de les seves obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal (informació sobre dels graduats, registres comptables, etc.). 

Des del punt de vista dels estudiants, el terme “blockchain” pot ser desconcertant o inquietant per la seva complexitat. Tot i això, s’ha pensat cada detall per establir un accés senzill, gratuït i pràctic que els permeti promoure l’autenticitat dels seus coneixements sense perdre control sobre les seves dades personals, de les quals poden disposar lliurement, i sobre les quals el RGPD i la Llei de protecció de dades francesa els atorguen drets exclusius. 

Podem exercir el dret a l’oblit a blockchain i, a la mateixa vegada, complir amb els principis establerts al RGPD?

A primera vista, “blockchain” i “dret a l’oblit” semblen termes incompatibles. La inalterabilitat i la descentralització no només impliquen que el registre és indeleble, sinó que es comparteix entre tots els usuaris que en algun moment hi hagin guardat informació. En cas d’exercir el dret a l’oblit, s’aniria en contra del principi de la inalterabilitat de blockchain però, sobretot, per eliminar les dades xifrades desitjades, s’interferiria individualment al conjunt de registres de cada usuari. 

Amb el seu procés de triple clau criptogràfica (clau de graduat / clau de persistència / clau d’institució), BCdiploma ha trobat l’equilibri adequat per complir amb el Reglament europeu: el graduat només ha de demanar a la institució que suprimeixi la clau de persistència, de manera que seguirà sent impossible que algú pugui desxifrar, o fins i tot rastrejar, les dades xifrades al blockchain. La il·legibilitat permanent i definitiva de les dades xifrades s’interpreta de manera similar a l’esborrament al què es fa referència a l’article 17 del RGPD.

Per descomptat, el dret a l’oblit no és l’única modalitat del RGPD que es pretén aplicar, però és una de les primeres preguntes que sorgeixen quan es parla del blockchain. Aquest compliment demostrat per BCdiploma és garantia de credibilitat i responsabilitat envers els seus clients i col·laboradors. 

Aurélie Bayle

Consultora jurídica per a la unitat de negoci d’I+D a Be studys, dins del grup Be ys. Estudiant de doctorat CIFRE a la Universitat de Montpeller, prepara una tesi sobre la compatibilitat dels registres i el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) sota la supervisió del professor Mainguy.

 ----

Visiteu el lloc web de BCdiploma | Blockchain Digital Credentials:
https://www.bcdiploma.com

Seguiu a BCdiploma a Twitter:
https://twitter.com/BCdiploma

Seguiu a BCdiploma a LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/blockchaincertifieddata/

bci diploma