Role playing

EL ROLE PLAYING EN LA FORMACIÓ E-LEARNING: UNA TÈCNICA ACTIVA PER INVOLUCRAR L’ ALUMNE EN LA CONSTRUCCIÓ DEL SEU PROPI APRENENTATGE

eLearning

“Digues-m’ho i ho oblido,
ensenya-m’ho i ho recordo,
involucra’m-hi i ho aprenc”

Benjamin Franklin

Ensenyar motivant, aprendre jugant

L’objectiu de tota acció formativa és aconseguir que l'alumne incorpori nous coneixements que permetin desenvolupar habilitats i competències relatives als temes que està cursant. L'èxit d'aquest procés depèn sempre de la qualitat i la claredat dels continguts, de l'elecció i la definició per part dels experts d'una bona estratègia i bones tècniques per transmetre'ls, i de l'interès i la implicació de l'estudiant. Sense tot això, l’èxit del procés resulta impossible. 

Malgrat que l'educació tradicional ha perseguit sempre la recerca i l'aplicació de recursos per motivar i implicar, la veritat és que l'estratègia de gran part de programes docents, basada en l'ús de tècniques tradicionals com poden ser l'exposició de dades i explicacions aportades pels professors, amb consulta i lectura de referències complementàries, seguida de la típica prova/examen que certifiqui l'adquisició del coneixement, no sempre és suficient per motivar i retenir certs alumnes. 

És per això que, en aquests casos, des d’una estratègia orientada a assolir un objectiu docent òptim i seguint una pauta d'actuació predeterminada, cal analitzar quines altres tècniques, conjunt de procediments, accions i normes per realitzar tasques concretes ens poden ajudar a aconseguir millorar el nostre objectiu.

Entre les diferents propostes de les teories educatives actuals, en aquesta ocasió parlarem del role playing: una dinàmica de grup que, unint l'estratègia de la simulació i la tècnica del joc de rol, convida el participant a assumir, en base a unes directrius predefinides, un perfil de comportament que habitualment no és el seu, amb l'objectiu de descobrir quines actituds i reaccions pren enfront d'una determinada situació i la seva influència en el desenvolupament i el desenllaç d'aquesta. 

Una solució que, al nostre espai de formació en línia, amb el suport dels recursos que ens ofereix la plataforma LMS i l'ajuda de la imprescindible mà dinamitzadora de l’expert tutor del grup, facilitarà que l'alumne desenvolupi, a través del plaer del repte lúdic, una actitud positiva i motivadora envers l’aprenentatge.

Role playing
Diferents persones, diferents realitats

Hi ha innumerables situacions en l'activitat professional on saber manejar diferents punts de vista resulta extraordinàriament avantatjós per resoldre amb facilitat situacions crítiques en les quals, tant el domini de les habilitats socials com el tracte interpersonal són troncals i imprescindibles. 

Estem parlant, per exemple, de la gestió comercial, la direcció d’equips, l'atenció al client, els serveis a les persones, etc. Activitats que impliquen entendre i apreciar no només la nostra mirada, sinó també la d'aquells amb qui dialoguem. 

En aquests casos, és on l’ús del role playing resulta molt eficaç per simular situacions, aprendre a afrontar-les i donar-les solució. Un espai on aconseguir que l'alumne s'involucri i, comparant i analitzant els rols representats tant per ell com pels seus companys i companyes, adquireixi el coneixement que necessita per millorar les seves habilitats.

En aquest punt, cal destacar que per al bon funcionament d'aquesta tècnica és important conèixer i analitzar prèviament el perfil de les persones participants, perquè l'expert dinamitzador pugui ajustar el to i les pautes a seguir dels diferents rols inclosos en la posada en escena de l’activitat.

També hem de tenir en compte que, avui dia, a moltes empreses i organitzacions és fàcil trobar-se amb representants de diferents generacions (baby boomers, generació X, millennials o centennials) i, cada cop amb més freqüència, de múltiples procedències i diferents realitats culturals, el que ens porta a que persones de diferents edats, orígens i costums comparteixin, en el marc d'aquests programes de formació continuada, un mateix espai educatiu. Això fa que sigui realment difícil triar un únic model de discurs i una estratègia que involucri per igual un públic tan diferent.

En un entorn així, és fàcil que apareguin els individualismes; que cadascú s’atrinxeri al seu racó i vulgui fer prevaler la seva opinió per sobre de la dels altres, una actitud que provoca la desaparició del diàleg entre els participants i que fa que es perdi aquest importantíssim component educatiu que és la motivació de l'estudiant. 

En aquest sentit, el gran avantatge de la tècnica del role playing és que aporta una cosa extremadament valuosa: obliga les persones participants a interactuar entre si. Això evita l'aïllament i ofereix a tothom l'oportunitat de posar-se al lloc dels altres, observant i abordant situacions i perspectives a les quals normalment no està exposat.

Role playing
Simulació i aprenentatge en línia

La utilització del role playing, conegut també com a joc de rol o dramatització, ha sigut i continua sent molt habitual en sessions presencials de coaching, dirigides per experts instructors, per a la simulació de conflictes en entorns de treball. Però la incorporació d’aquesta tècnica en formats e-learning adopta característiques pròpies. 

Fent ús d'eines digitals, com són les sales de videoconferència, els xats o els fòrums de debat, el role playing obre, en aquest nou espai docent, dinàmiques de treball col·laboratiu en un entorn en línia que, de vegades erròniament, s'ha vinculat únicament i exclusivament a un tipus d’aprenentatge individual i solitari.

Per entendre millor la dinàmica d'aquesta tècnica de simulació, vegem a continuació alguns exemples de possibles activitats de role playing en el marc d'un curs en línia:

 1. Criticar un comportament
  A la videoconferència, a partir d'una determinada situació, un dels participants representa un comportament incorrecte. A través del xat, la resta reacciona davant la seva actitud, la crítica i posa en evidència els errors comesos.
 2. Resoldre un misteri
  Presentem una situació que conté un misteri sense resoldre. Descrivim l'escenari i els personatges que hi intervenen. A continuació, repartim a cadascun dels participants un rol i, amb la informació de què disposen, intenten resoldre el misteri. Els resultats es publiquen al fòrum i després, cada participant comenta i valora les propostes dels altres.
 3. Una reunió de traball
  Prèviament, definim un projecte i fem el repartiment de papers entre els participants: director de comptes, cap d'equip, diferents especialistes, etc. A continuació, organitzem una reunió de treball en línia, proporcionant una agenda i establint un límit de temps. A partir d'aquí, i a través del xat, tots els rols assumeixen compromisos i proposen solucions. L'objectiu: tancar la agenda incloent la tasca concreta que cadascú haurà de realitzar a continuació. 

Aquests són només tres exemples de les moltes trames que es poden crear. El role playing és una tècnica que busca, fonamentalment, activar la imaginació de l'alumne, ajudar-lo a afrontar els conflictes de manera transversal i ensenyar-lo a comparar i corregir errors. A partir d´aquí, deixem volar la nostra imaginació.

Evidentment, els alumnes podran consultar al contingut dels cursos (publicat a la plataforma LMS) les claus i respostes correctes a nivell teòric. Però estem parlant d'una estratègia de simulació que porta a la pràctica una situació teòrica, de la qual la recreació té com a objectiu fonamental que l’alumne n’extregui una experiència personal.

Per acabar, cal subratllar que el paper de l'expert docent és essencial a l'hora d'organitzar l'activitat, dinamitzar-la i aportar un bon feedback als participants, que tancarà en tots els casos l'activitat. A més, com que es tracta de formació en línia, l'elecció d'un ús actiu i creatiu de les eines digitals de comunicació suposarà un valor fonamental per aconseguir la continuïtat i una participació satisfactòria del grup.

Conclusions

El role playing permetrà als nostres alumnes crear opinió, saber com obtenir resultats a través de la reflexió i no deixar que les solucions i respostes depenguin únicament de la memorització de dades. Una eina excel·lent que els possibilitarà practicar i obtenir l'agilitat necessària per a la correcta presa de decisions davant de situacions crítiques. 

Així que, si detecteu que en els vostres cursos de formació continuada necessiteu fer front a aquestes millores, recordeu aquests quatre punts clau del role playing:

 • El repte fonamental de tot procés de formació és aconseguir involucrar l'alumne en la construcció del seu propi aprenentatge.
   
 • Saber triar el to i indagar en noves tècniques de motivació és imprescindible i decisiu per a l'èxit dels vostres programes de formació.
   
 • El role playing és un recurs molt eficaç en aquelles accions formatives que inclouen l'aprenentatge d'habilitats socials i el tracte interpersonal.
   
 • “Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”. Aquesta frase, atribuïda a Benjamin Franklin, resumeix a la perfecció l'esperit del role playing: podem oblidar moltes coses, però el que sempre recordem és allò que hem viscut a través de l'experiència.

Magí del Campo

Magí és coordinador de formació, formador, dissenyador i productor audiovisual. És soci i responsable de l’àrea de formació de Futura Training & Consulting, empresa de continguts docents d’Opentrends. A més, treballa en projectes  per a la transformació i adequació de continguts corporatius, tècnics i tecnològics, amb l’objectiu d’aconseguir un llenguatge atractiu, fàcil i directe per a les persones usuàries.