EL PAPEL DEL CLOUD EN LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

EL PAPER DEL CLOUD EN LA SOSTENIBILITAT EMPRESARIAL

Green Technology

El terme “Green Technology” o tecnologia sostenible fa referència a l'ús de la tecnologia i la ciència per a reduir el dany en el mediambient.

Aplicar aquest enfocament a la tecnologia té molts beneficis. El més clar i fonamental és preservar les condicions d'habitabilitat del nostre planeta. A més d’això, té implicacions reputacionals per a l'empresa, i també en la motivació de les persones ocupades, en la fidelització dels clients... Fins i tot, les persones inversores ja fa temps que van començar a tenir en compte el criteri de sostenibilitat.

Aquest any, Gartner ha incorporat en el seu informe de tendències “IT Sustainability”, un concepte més ampli que incorpora, a més, la sostenibilitat de la pròpia empresa a llarg termini, amb una mirada actualitzada dels tres eixos de la ESG (mediambiental, social i governança) mitjançant la tecnologia.

La tecnologia pot ser una palanca de canvi cap a un món millor i més sostenible. La clau és crear solucions que, a més d'aportar valor de negoci, al mateix temps siguin capaços de reduir la petjada de carboni. Les solucions per a la Indústria 4.0 així com les dirigides a les smart cities, els smart buildings o la smart mobility es continuaran recolzant en la sensòrica, la Internet de les Coses (IoT), la Intel·ligència Artificial (IA) i el núvol per a crear fàbriques més eficients però també més segures per a les persones treballadores, ciutats més habitables per a la seva ciutadanía, amb solucions de mobilitat que siguin capaces de regular les emissions com les ZBE, alhora que pugui reduir els embussos amb més i millors dades en temps real, solucions per a una millor gestió dels residus, solucions per al control i autogeneració energètica dels edificis, solucions intel·ligents per a millorar l'autonomia de les persones grans en les seves pròpies cases, i un llarg etcètera.

Tradicionalment, s'ha associat que l'ús intensiu de les tecnologies comportava una reculada mediambiental, és a dir, un augment de les emissions de carboni. Llavors, què ha canviat perquè ara puguem afirmar el contrari? No estarem empitjorant la situació en promoure l'ús de la tecnologia? Vegem-ho a través del cloud, que és on es generen cada vegada més les càrregues de treball computacionals i precisament un dels principals impulsors del canvi.

Cloud net zero

El compromís net zero és un compromís que han assumit moltes empreses per a reduir el seu impacte ambiental. Bàsicament, es tracta d'un compromís d'aconseguir un equilibri (i en últim terme igualar) la quantitat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que emeten i la quantitat que són retirades de l'atmosfera.

En el context dels proveïdors de cloud públic, el compromís net zero significa que s'estan comprometent a reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (per exemple, mitjançant l'ús d'energies renovables en els seus centres de dades) i a compensar les emissions que no puguin ser eliminades completament (per exemple, mitjançant la inversió en projectes de carboni neutre o la compra de crèdits de carboni). Vegem a continuació els compromisos dels principals cloud públics:

  • Amazon Web Services (AWS) ha establert l'objectiu d'aconseguir la neutralitat de carboni per a l'any 2040, és a dir, zero emissions netes de carboni en totes les seves operacions globals. Per a aconseguir aquest objectiu, AWS ha establert diversos compromisos, com l'ús d'energies renovables, l'eficiència energètica en els seus centres de dades i la inversió en projectes de reducció d'emissions.
  • Microsoft ha establert l'objectiu de ser carboni negatiu per a l'any 2030, és a dir, retirar més carboni de l'atmosfera del que emeten. Per a aconseguir aquest objectiu, Microsoft ha establert diversos compromisos, com l'ús d'energies renovables, l'eficiència energètica en els seus centres de dades, la inversió en tecnologies de captura i emmagatzematge de carboni, i l'eliminació del carboni històric.
  • Google ha establert l'objectiu d'aconseguir la neutralitat de carboni per a l'any 2030, és a dir, zero emissions netes de carboni en totes les seves operacions globals. Per a aconseguir aquest objectiu, Google ha establert diversos compromisos, com l'ús d'energies renovables, l'eficiència energètica en els seus centres de dades, i la inversió en projectes de reducció d'emissions.

Aquest compromís dels proveïdors de cloud públic és una oportunitat per a tots, perquè ens permet reduir la nostra pròpia petjada de carboni a l’hora de triar proveïdors que estan compromesos amb la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, ens podem beneficiar fins i tot d'eines específiques que els cloud públics han posat a la disposició de tots per a calcular les emissions de les nostres càrregues de treball en el cloud i l'estalvi que suposen respecte alternatives onpremise.

Per tant, la migració al cloud es presenta en l'actualitat com un dels millors camins que podem recórrer totes les empreses per a reforçar el nostre compromís amb el medi ambient i reduir les nostres emissions. En SEIDOR Opentrends definim el millor camí de migració per a cada client tenint en compte la seva situació de partida, la quantitat i tipologia de sistemes legacy, les oportunitats de modernització d'aplicacions… i també implantem qualsevol nou desenvolupament en cloud native, això és, dissenyat i desenvolupat específicament per a ser implementat i executat en el núvol.