Cloud

Els 6 avantatges del cloud computing

Article

Coneix com les empreses aprofiten el núvol per a la seva transformació digital.

La informàtica en el núvol és el lliurament sota demanda de capacitat informàtica, emmagatzematge de bases de dades, aplicacions i altres recursos de TI amb un sistema de preus basat en l'ús (pay as you go).

En aquest nou mercat, grans actors de TI aprofiten la seva economia d'escala, experiència operativa i dispersió geogràfica per oferir totes les capes de la informàtica empresarial (infraestructura, plataforma i aplicacions) com un servei (IaaS, PAAS i SaaS). Així, l'empresa final només ha de pagar una quota mensual i, amb un parell de clics, accedeix a les capacitats d'emmagatzematge i computació que en el passat requerien grans inversions.

Es tracta doncs d'una tecnologia revolucionària, un autèntic catalitzador per als negocis que fa caure antigues barreres d'entrada per a empreses a tot tipus de mercats. Tant per a emprenedors que busquen llançar el seu startup amb el mínim cost sota els principis lean startup, com per a empreses que persegueixen una anàlisi eficient de big data per a una millor presa de decisions: cada cop més, les empreses s'estan beneficiant dels avantatges del cloud computing i ja es preveu que el 2022 el 40% de la despesa core d'IT estarà relacionada amb cloud. A continuació expliquem els avantatges més rellevants del cloud:

1. Cost
Cloud

Es tracta de l'avantatge més conegut i el primer en què solen pensar les empreses quan parlen del cloud. El cloud il·lustra bé el concepte d'economia d'escala: els grans proveïdors de serveis digitals (com Amazon, Google o Microsoft) necessiten desplegar grans infraestructures físiques per donar suport a les seves pròpies aplicacions. Els seus CPD estan dimensionats per donar resposta als pics de càrrega, presentant un excés de capacitat -tant de processament com d'emmagatzemament- que comercialitzen a tercers.

La reducció de costos que aconsegueix el cloud pot ser espectacular, i a Opentrends hem aconseguit estalvis de més del 80%.

2. Capex to Opex
Cloud

Els professionals de TI tenen dues opcions quan es tracta de comprar nous equips i tecnologia: poden realitzar la compra com una despesa de capital (CapEx) o com una despesa operativa (OPEX). Per a molts directius de TI és desitjable la segona opció: en primer lloc, obtenir l'aprovació per a la despesa OpEx pot ser més fàcil, i a més l'eliminació d'una gran inversió inicial pot alliberar el pressupost per a altres projectes de TI.

Anteriorment, la construcció d'un CPD propi impactava de forma important tant en el balanç com en el compte de resultats de les empreses. En els inicis de l'era digital, fa 40 anys, les grans empreses es van llançar a muntar costosos centres de dades. Les empreses havien d'estimar la capacitat necessària a llarg termini, i moltes vegades acabaven sobredimensionant els equips. Amb el cloud, en canvi, les empreses tenen l'opció de pagar només el que necessiten, quan ho necessiten.

Amb el cloud computing, un gran proveïdor de serveis assumeix els costos de manteniment i actualització del centre de dades. D'aquesta manera, les empreses poden simplement incloure els costos predictibles d'aquests serveis en el seu pressupost operatiu general, en lloc d'haver de recaptar fons cada pocs anys per actualitzar el seu maquinari, a més de pagar el lloguer i la llum del local, i contractar personal especialitzat per al seu manteniment. Aquesta opció de "pagament per ús" del cloud és particularment atractiva per a petites i mitjanes empreses, que sovint no tenen els recursos necessaris per mantenir maquinari in-house. Però la magnitud d'aquesta revolució és tan gran que fins i tot grans empreses que van fer costoses inversions en centres de dades, estan caviant ara la seva estratègia.

3. Escalabilitat
Cloud

Com hem vist, anteriorment prendre una decisió respecte a la capacitat abans d'implementar una aplicació requeria una anàlisi detallada per evitar o bé sobredimensionar els recursos, o bé limitar el potencial de la nostra aplicació amb una capacitat insuficient. Amb la informàtica en el núvol, aquests problemes desapareixen. Podem arrencar amb un dimensionament inicial, i posteriorment augmentar o reduir la capacitat amb uns clics.

A més, amb el nou paradigma cloud-native podrem aconseguir que tots els components de la nostra aplicació (computació, emmagatzematge, base de dades ...) siguin dimensionats i escalats independentment. Sota el paradigma cloud-native, l'arquitectura de l'aplicació està dissenyada per treure el màxim profit dels serveis que el cloud ofereix, al menor cost possible. En definitiva, no és suficient amb migrar les aplicacions antigues a servidors en el núvol (IaaS). L'objectiu és redissenyar les aplicacions per fer-cloud-native i aprofitar la flexibilitat i menor cost dels serveis PaaS.

En aquest sentit un dels serveis PaaS més interessants i innovadors és la computació serverless. Els serveis de computació serverless permeten carregar codi en forma de funcions, i la plataforma executa aquestes funcions perquè no haguem de preocupar-nos pel subministrament d'instàncies en el núvol, la configuració de xarxes o l'assignació d'emmagatzematge suficient.

4. Fiabilitat
Cloud

En els sistemes onpremise, el temps d'inactivitat solia ser acceptat com a normal i preparar els aplicatius i servidors per a la tolerància a falles era una tasca complexa. Ara, amb els enfocaments moderns cloud-native combinat amb una arquitectura de microserveis i dockers al núvol, podem preparar les aplicacions perquè siguin tolerants a falles, amb capacitat de recuperació automàtica incorporada.

Amb aquest tipus de dissenys, podem aïllar fàcilment l'impacte de l'incident en cas de falla perquè no afecti tota l'aplicació. Per tant, ens convé passar d'usar servidors i aplicacions monolítics, a l'ús de microserveis nadius al núvol, gràcies a la qual cosa aconseguirem un major temps d'activitat.

5. Rapidesa
Cloud

En un entorn de la informàtica en el núvol, la disponibilitat de nous recursos està en tot moment a un simple clic del ratolí. Això vol dir que reduïm el temps que aquests recursos triguen a estar disponibles per als desenvolupadors de setmanes a qüestió de minuts.

A més, una aplicació moderna i cloud-nativa és compatible amb els processos i metodologia DevOps, el que permet una millora del time to market gràcies l'automatització del procés de delivery d'aplicacions com mai abans s'havia aconseguit.

De fet, el time to market s'ha convertit en el diferenciador clau entre les organitzacions més exitoses en qualsevol sector. Com més ràpid puguem crear i lliurar valor als clients, més probable és que l'organització tingui èxit. DevOps implica l'automatització de tot el procés de lliurament de programari. I el cloud ens proporciona serveis que ajuden a practicar devops: serveis que simplifiquen l'aprovisionament i l'administració de la infraestructura, que implementen el codi de l'aplicació, que automatitzen els processos de desplegament i que supervisen el rendiment de l'aplicació i la infraestructura.

6. Canvi cultural cap a la innovació
Cloud

Aquesta és una característica especialment interessant del cloud, probablement la més revolucionària juntament amb l'eliminació de les barreres d'entrada en petites empreses. La combinació de rapidesa per obtenir recursos, i el baix cost dels mateixos, té com a resultat en les organitzacions un augment radical de l'agilitat per fer proves i desenvolupar aplicacions. L'aversió a l'error disminueix, alhora que s'impulsa la realització de proves més ràpides i nombroses. A la llarga, això té un impacte molt positiu en les organitzacions fent-les més obertes al canvi i promou la innovació constant.

Les organitzacions abracen així els principis de la metodologia agile i la incorporen a la seva cultura: per tenir èxit, hem d'estar oberts al fracàs. La idea és aprendre dels nostres errors a mesura que modifiquem i refem el nostre codi. Amb el cloud, els desenvolupadors experimentaran lliurement quan intentin assolir els resultats desitjats, donant d'alta els serveis mínims al cloud per posar a prova el seu concepte. I també podran abandonar ràpidament les línies de treball que no ofereixin els resultats desitjats, tancant els serveis del cloud i deixant de pagar per ells.

Aquesta filosofia "fail fast, succeed sooner", aplicada de manera iterativa i potenciada amb l'ús del cloud, permet que els equips de desenvolupament aprenguin en el camí, obtenint feedback ràpid de les seves idees, generant productes cada vegada millors i experiències més espectaculars per a l'usuari final.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.